අධ්‍යාපනවේදී මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපන ගෞරව උපාධිය Asia e University (Malaysia)

වැදගත් තොරතුරු - Key Information

අධ්‍යාපනවේදී මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපන ගෞරව උපාධිය Asia e University (Malaysia)

කාලසීමාව : වසර 3 + (පිළිගත් ආයතනවල හා පෙරපාසල්වල ගුරු පුහුණුව ලබාදේ)

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පිළිගත් උපාධියකි

ඇතුලත්වීවේ සුදුසුකම්
 අ.පො.ස. (උ.පෙළ) අවම වශයෙන් සාමාර්ථ 2ක් හෝ
 අ..පො.ස. (සා.පෙළ) සමග අවුරුදු 2ක ඉගැන්වීවේ පළපුරුද්දක් තිබීම හෝ
 ගුරු ඩිප්ලෝමාවක් හෝ අනිකුත් පිළිගත් සුදුසුකමක් තිබීම හෝ*
 ගුරු පුහුණු සහතිකයක් තිබීම*
කොන්දේසි සහිතයි*

අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන
 මාලබේ
 කළුතර
 මහනුවර
 මීගමුව

රැකියා අවස්ථා (Employability)

 පෙරපාසල් හා ජාත්‍යන්තර පාසල් හි පරිපුර්ණ උපාධිධාරී ගුරුවරියක් වීම.
 පෙරපාසල් කළමනාකාරිණියක් වීම.
 දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන පාලිකාවක් වීම.
 විදේශගත වෘත්තියන් සඳහා මහගු අවස්ථාවන් සැලසේ.

TOP