ජෛවීය විද්‍යා පිළිබඳ අධ්‍යාපනවේදී ගෞරව උපාධිය

උපාධි වැඩසටහනේ සමස්තය (Overview)

ජෛවීය විද්‍යා පිළිබඳ අධ්‍යාපනවේදී ගෞරව උපාධි වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇත්තේ රාජ්‍ය හා ‍පෞද්ගලික යන අංශ දෙකෙහි ම අවශ්‍යතා සඳහා AL මට්ටම තෙක් සියලුම පන්තිවල ජීව විද්‍යාව හා රසායන විද්‍යාව ඉගැන්විය හැකි කැපවීමෙන් කටයුතු කරන නිපුණතා පූර්ණ ගුරු බලකායක් පිහිටුවීමටය.

මෙම උපාධි වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇත්තේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ විෂය විශෙෂඥයන්ගේ ද, විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියේ මහාචාර්යවරුන්ගේ ද, කාර්මික ‍ක්ෂෙත්‍රයේ ප්‍රවීනයන්ගේ ද සහාය යටතේ Horizon Campus අධ්‍යාපන විශෙෂඥයන් විසිනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අනුමත කර ඇති මෙම උපාධි වැඩසටහන ගුරු පුහුණුව ද ඇතුළත්ව ජීව විද්‍යාව හා රසායන විද්‍යාව හා වෘත්තීය සංරචකවලින් සමන්විත වේ.

උපාධි වැඩසටහන සාර්ථක ව සම්පූර්ණකළ සිසුන්ට ජෛවීය විද්‍යා පිළිබඳ අධ්‍යාපනවේදී ගෞරව උපාධිය ප්‍රදානය කෙරේ.

උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අනුමත කර ඇති උපාධි සුදුසුකම ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2 පංතියේ II ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වීමේ යෝග්‍යතාව වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා වෙබ් අඩවියේ ඇති New Sri Lanka Teachers Service Minute (Gazette No. 1885/38 dated 23-10-2014) බලන්න.

වැදගත් තොරතුරු - Key Information

පාඨමාලාව : ජෛවීය විද්‍යා පිළිබඳ අධ්‍යාපනවේදී ගෞරව උපාධිය.
පාඨමාලා කාලය : සිවු අවුරුදු පූර්ණ කාලීන.
පාඨමාලා ගාස්තු : රු. 800,000.00

පාඨමාලා ගාස්තු පොලී රහිත රාජ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ කොටස් වශයෙන් පියවිය හැකිය.

  • පොලී රහිත රාජ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය මගින් පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවිය හැකි ය. (studentloan.mohe.gov.lk බලන්න.)
  • නවාතැන් හා ගමනාගමන වැනි අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් රු. 300 000 දක්වා මුදලක් ද පොලී රහිත රාජ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමයට ඇතුළත් කර ලබාගැනීමට ශිෂ්‍යයන් යෝග්‍යතාව ලබති.
  • ඒ අනුව ගත හැකි උපරිම ණය මුදල රු. 1 100 000.
  • සිවු අවුරුදු පාඨමාලා කාලය (2018-2022) හා උපාධි ප්‍රදාන වසර (2023) කාලය තුළ දී ණය පියවිම අවශ්‍ය නොවේ.
  • ණය පියවිය යුත්තේ හය වැනි වසර (2024) සිට දොළොස්වන වසර (2030) දක්වාය.
  • 2024 දී දළ මාසික වාරිකය රු. 9522.80 කි.
උපාධියේ මට්ටම : SLQF6 ගෞරව උපාධි මට්ටම.
අනුමැතියේ තත්ත්වය : මෙ උපාධි පාඨමාලාව ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව (SLQF) තුළ පිළිගැනීමේ මට්ටම : සාර්ථක ව සම්පූර්ණකිරීම වෙනුවෙන් ප්‍රදානය කෙ‍ෙරන මෙම පිළිගැනේ.

TOP