අධ්‍යාපනවේදී උපාධිය

පාඨමාලා සමස්තය (Overview)

අධ්‍යාපනවේදී උපාධි වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇත්තේ රාජය හා ‍පෞද්ගලික යන අංශ දෙකෙහි ම අවශ්‍යතා සඳහා කැපවීමෙන් කටයුතු කරන නිපුණතා පූර්ණ ගුරු බලකායක් පිහිටුවීමට ය. ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අනුමත කර ඇති මෙම උපාධි වැඩසටහන ගුරු පුහුණුව ද ඇතුළත්ව ශාස්ත්‍රීය හා වෘත්තීය සංරචක දෙකෙන් ම සමන්විත වේ.

උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අනුමත කර ඇති උපාධි සුදුසුකම ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2 පංතියේ II ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වීමේ යෝග්‍යතාව වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා වෙබ් අඩවියේ ඇති New Sri Lanka Teachers Service Minute (Gazette No. 1885/38 dated 23-10-2014) බලන්න.

වැදගත් තොරතුරු - Key Information

පාඨමාලාව : අධ්‍යාපනවේදී උපාධිය
පාඨමාලා කාලය : සිවු අවුරුදු පූර්ණ කාලීන හෝ අදාළ පරිදි තුල්‍ය අර්ධකාලීන කාලයක්.
පාඨමාලා ගාස්තු : රු. 800,000.00.

පාඨමාලා ගාස්තු පොලී රහිත රාජ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ කොටස් වශයෙන් පියවිය හැකිය.

  • පොලී රහිත රාජ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය මගින් පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවිය හැකි ය. (studentloan.mohe.gov.lk බලන්න.)
  • සිවු අවුරුදු පාඨමාලා කාලය (2018-2022) හා උපාධි ප්‍රදාන වසර (2023) කාලය තුළ දී ණය පියවිම අවශ්‍ය නොවේ.
  • ණය පියවිය යුත්තේ හය වැනි වසර (2024) සිට දොළොස්වන වසර (2030) දක්වාය.
  • 2024 දී දළ මාසික වාරිකය රු. 9522.80 කි.
ස්වභාවය : උපාධි.
අනුමත තත්ත්වය : මෙ උපාධි පාඨමාලාව ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව (SLQF) තුළ පිළිගැනීමේ මට්ටම : සාර්ථක ව සම්පූර්ණකිරීම වෙනුවෙන් ප්‍රදානය කෙ‍ෙරන මෙම උපාධි මට්ටම SLQF6 වේ.

ප්‍රවේශ අවශ්‍යතා (Entry Requirements)

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) ඕනෑම විෂයධාරාවකින් අවම වශයෙන් විෂයයන් තුනක් එකම වතාවකදී සමත් වීම.

පළමුවන දෙවන වසරවල දී වසරකට එක බැගින් තෝරා ගත යුතු විකල්ප මොඩියුල දෙකක් ඇත. එලෙස තෝරා ගන්නා මොඩියුලවලට අදාළ විෂය උසස් පෙළ විභාගයේ දී සමත් විය යුතු ය. කෙසේ වුව ද ඉංග්‍රීසි විෂයය තෝරා ගැනීමට අ.පො.ස. (සා. පෙළ) විභාගයේ දී ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා B සාමාර්ථයක් තිබීම ප්‍රමාණවත්ය.

TOP