ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය (මානව සම්පත් කළමනාකරණ)

Overview of the Diploma Programm

ව්‍යාපාර තමන්ගේ වටිනාම ධනය වන මානව සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා හැකියාව ඇති වෘත්තිකයන් ලොවම සිසාරා සොයති. Horizon Campus මෙහෙයවන BSc BM (HRM) ගෞරව උපාධිය මානව සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා අවශ්‍ය වන මානව ප්‍රාග්ධන සංවර්ධනය, සමග පුහුණුව හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ඉහළ පරිචයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සළසයි. BSc BM (HRM) ශිෂ්‍යයකු ලෙස ව්ශ්ලේශීය, ප්‍රමාණාත්මක, හා පරිගණක වැනි රැකියාදායකයන් අපේක්ෂා කරන පරිවර්තීය හැකියාවන් ඔබ තුළ මනාව වර්ධනය වේ. එමෙන් ම තත්කාලීන අර්ථ ක්‍රම, ව්‍යාපාර ස්වභාව හා ඒවායේ ඵලදායීත්වය උදෙසා මානව සම්පත් කළමනාකරණයට ඉටු කළ හැකි භූමිකාව පිළිබඳ මනා පන්නරයක් ඔබට ලැබේ.

වැදගත් තොරතුරු - Key Information

ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය (මානව සම්පත් කළමනාකරණ)

පාඨමාලා කාලය : සිවු අවුරුදු පූර්ණ කාලීන හෝ අදාළ පරිදි තුල්‍ය අර්ධකාලීන කාලයක්.
පාඨමාලා ගාස්තු : රු. 800,000.00

පාඨමාලා ගාස්තු පොලී රහිත රාජ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ කොටස් වශයෙන් පියවිය හැකිය.

  • පොලී රහිත රාජ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය මගින් පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවිය හැකි ය. (studentloan.mohe.gov.lk බලන්න.)
  • සිවු අවුරුදු පාඨමාලා කාලය (2018-2022) හා උපාධි ප්‍රදාන වසර (2023) කාලය තුළ දී ණය පියවිම අවශ්‍ය නොවේ.
  • ණය පියවිය යුත්තේ හය වැනි වසර (2024) සිට දොළොස්වන වසර (2030) දක්වාය.
  • 2024 දී දළ මාසික වාරිකය රු. 9522.80 කි.

මට්ටම : ගෞරව උපාධි
අනුමත තත්ත්වය : මෙම උපාධි පාඨමාලාව ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව (SLQF) තුළ පිළිගැනීමේ මට්ටම : සාර්ථක ව සම්පූර්ණකිරීම වෙනුවෙන් ප්‍රදානය කෙ‍ෙරන මෙම උපාධි මට්ටම SLQF6 ලෙස පිළිගැනේ.

ප්‍රවේශ අවශ්‍යතා (Entry Requirements)

ව්‍යාපාර කළමනාකරණය (මානව සම්පත් කළමනාකරණය) පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය.

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) වාණිජ්‍යය විෂයධාරාවෙන් අවම වශයෙන් විෂයයන් තුනක් සමත් වීම.

TOP