තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය

වැදගත් තොරතුරු - Key Information

පාඨමාලා කාලය : සිවු අවුරුදු පූර්ණ කාලීන හෝ අදාළ පරිදි තුල්‍ය අර්ධකාලීන කාලයක්
පාඨමාලා ගාස්තු : පාඨමාලා ගාස්තු රු. 800,000.00

පාඨමාලා ගාස්තු පොලී රහිත රාජ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ කොටස් වශයෙන් පියවිය හැකිය.

  • පොලී රහිත රාජ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය මගින් පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවිය හැකිය. (studentloan.mohe.gov.lk බලන්න.)
  • සිවු අවුරුදු පාඨමාලා කාලය (2018-2022) හා උපාධි ප්‍රදාන වසර (2023) කාලය තුළ දී ණය පියවිම අවශ්‍ය නොවේ.
  • ණය පියවිය යුත්තේ හය වැනි වසර (2024) සිට දොළොස්වන වසර (2030) දක්වාය.
  • 2024 දී දළ මාසික වාරිකය රු. 9522.80 කි.
මට්ටම : ගෞරව උපාධි
අනුමත තත්ත්වය : මෙ උපාධි පාඨමාලාව ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත වී ඇත.
ශ්‍රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව (SLQF) තුළ පිළිගැනීමේ මට්ටම : සාර්ථක ව සම්පූර්ණකිරීම වෙනුවෙන් ප්‍රදානය කෙ‍ෙරන මෙම උපාධි මට්ටම SLQF6 ලෙස පිළිගැනේ.

ප්‍රවේශ අවශ්‍යතා (Entry Requirements)

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) වාණිජ්‍යය විෂයධාරාවෙන් අවම වශයෙන් විෂයයන් තුනක් සමත් වීම.

ඇතුළත් කරගැනීමේ නිර්ණායක තීරණය කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව (SLQF) තුළ වූ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට අනුකූලවය.

පළමු වසරට ඇතුළත් කරගැනීමේ පොදු නිර්ණායක SLQF 3 මට්ටමට අනුකූලය. පහත ඒවායින් එකක විෂයයන් තුනක් සමත් වීම.

  • ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලබන G.C.E. (A/L)
  • Pearson Edexel මගින් පවත්වනු ලබන G.C.E (A/L)
  • එක්සත් රාජධානිය මගින් පවත්වනු ලබන (London A/L)
  • Cambridge International Examinations මගින් පවත්වනු ලබන International (A/L)

TOP